Unit Penyelidikan

Objektif Penubuhan :-
* Menyelaraskan aktiviti penyelidikan di politeknik.
* Mengurus serta melaksanakan aktiviti penyelidikan
* Mengurus dan menyebar maklumat di peringkat Politeknik
 
Tugas-tugas Unit Penyelidikan & Inovasi:
* Merancang, mengurus dan  memantau pelaksanaan dan pengumpulan hasil kajian bahan / penyelidikan / inovasi di politeknik
* Merancang, mengurus dan  memantau pelaksanaan dan pengumpulan penulisan dan penerbitan kertas kerja/ hasil kajian/penyelidikan sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan atau kepakaran di politeknik.
* Merancang,  mengurus dan  memantau pembentangan kertas kerja di seminar/  bengkel / persidangan pada peringkat politeknik,kebangsaan dan antarabangsa.
* Merancang, mengurus dan memantau kerjasama / kolaborasi bersama pihak industri atau agensi luar dalam hal-hal pengkomersilan, inovasi dan penyelidikan.