Unit Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat (ICT) mula ditubuhkan pada Dis 2012.  Unit ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rangkaian kampus PMJ.  Selain darpada itu, unit ICT juga bertanggung jawab terhadap hampir 600 buah komputer yang ada di sini dari segi teknikal dan penyelenggaraan. Unit ini terdiri daripada 3 orang kakitangan yang terdiri daripada:-

 • Ketua Unit (Pegawai Teknologi Maklumat F41)
 • 2 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29)

 OBJEKTIF

 • Menguruskan "Server Farm", peralatan dan perihal yang berkaitan dengan Sistem Rangkaian Kampus.
 • Memastikan pengguna (End_user) mendapat manfaat yang sepenuhnya dari Sistem Rangkaian Kampus.
 • Membangun dan menguruskan sistem maklumat yang cekap dan berkualiti
 • Menentukan kualiti, keselamatan dan kesahihan maklumat terjamin
 • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur pangkalan data yang berkesan
 • Meminimumkan penggunaan kertas.
 • Meminimumkan aduan kerosakan peralatan komputer.

FUNGSI

Antara fungsi Unit ICT adalah :

 • Merancang, mengurus, menyelenggara dan segala aktiviti yang berkaitan dengan perkhidmatan Sistem Rangkaian Kampus PMJ
 • Mengemaskini Portal Rasmi PMJ dan memastikan kandungan portal adalah yang terkini dan sentiasa boleh diaksess.
 • Meyelenggara dan menguruskan aplikasi yang digunakan di PMJ seperti SPMP, eJari, eMail dan lain-lain.
 • Merancang, membangun, menguji ,melaksana dan menyelenggara aktiviti-aktiviti berkaitan sistem aplikasi di PMJ.
 • Merancang perolehan, mengurus dan mengawalselia aset ICT di semua jabatan dan unit.
 • Memberi khidmat sokongan teknikal yang berkaitan dengan ICT kepada jabatan dan unit.